శ్రీ వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి గారు - వారి పేరు మీదుగా ఈ బ్లాగు ప్రారంభించబడింది.
వారు సుమారు 95 సంవత్సరాల వయస్సులో నేటి సాయంకాలం శ్రీకాకుళంలో స్వర్గస్థులయ్యారని తెలియపరచటానికి చింతిస్తున్నాను. వారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ---
మల్లిన నరసింహారావు - పెద్దాపురం

సమస్యా పూరణలు

  సమస్యాపూరణలు
1. వేళ కాని వేళ వేంకటేశ
2. ఉపయోగించని వరములు ఉచ్చై తోచున్

ఆ.వె.|| వేళకానివేళ వేంకటేశ హరి! నీ
పాదపద్మములకు ప్రణతులొసగ
వచ్చినాను; తెరను ప్రక్కకు తొలగించు
మదిని కప్పి వున్నమత్సరమను
ఆ.వె.|| సరసమాడుటకును సమయములున్నవి
రేయి ఎల్ల గడచిపోయె; ఇపుడు
మంగతోడ సరసమాడ విచ్చేసితే
వేళకానివేళ వేంకటేశ
 
కం.|| ఉపయోగపడని వరములు
అపహాశ్యము పాలగుచును అదృశ్యమగున్
ఉపమింపగ మృగతృష్ణలె
ఉపయోగించని వరములు ఉచ్చై తోచున్ !

రచన: వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి
వ్రాయసకాడు : మల్లిన నరసింహారావు

సమస్యా పూరణలు

కం||     పేకాట వ్యసన పరులీ
లోకంబును మరతురనెడి లోకపుతీరున్
లోకజ్ఞులు తెల్పవినమె;
పేకాటాడుచు వివాహ పేరంటమెలా?
 
 
తే.గీ.||    దేహి తనకున్న కాంక్షలు తీర్చు కొరకు
హరిహరి యనుచు శ్రీహరి శ్మరణ సేయ
భక్త సులభుడు ఆశ్రిత వత్సలుండు
దేవుడే దిగివచ్చును దేహమున్న
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates